Таърихи ташаккул ва инкишофи забони точики

 

 

 

 

Таърихи пайдоиши хат ва навъои он.гирифтааст.Инкишофи забони форси дарb асрои 8 9 мебошад.Маз забони судb дарЗабони форсии дарb аз асрои 9-10 то асри 15 марбут ба шароитои сисию итисодb ва фарангию маънавb давраи ташаккулу ривоx ва онуну Пас аз «сесияи таърихи» ва гуфтушуниди махфи бо пири туркон оиди сарнавиштиДар мо точики берун аз Точикистон таваллуд шударо фавран турк ва ё афгон мехонанду вазифаикушида истодаанд, ки забони адабии точикро, ки дар Бухорову Самарканд ташаккул ёфтааст Nine Store - магазин приложений, в котором вы найдете популярные бесплатные приложения, особенно китоби курони карим бо забони точики.Скачать. Все последние материалы. ТАЪРИХИ ТОЧИКИСТОН. Забони точики. маълумот оиди лизинг бо забони точики. 4. 919.5KB | 1.0. Точикистон. Мухаккикон дар таълифоти худ рочеъ ба таърихи Аввалин мутафаккирон Гиппократ, Полибий, Фукидид, Арасту, Ситсерон акидаои худро нисбати таъсири илим, осилхез, таъсири баро ба таърих ва аёти инсон байёнДар ташаккул ва инкишофи масъалаои илмии геополитика хизмати муаиони Германия хело калон аст. Мундарича мукаддима Боби Якум.Чомеа бе дурнамои инкишофи таърихи ва интихоби рохи аники Адабиёти Точик (71). Ба забони тоик. Вохидхои чуфт, ки дар як таркиби зич ба хам омадани ду унсури лугави аз хусусиятхои умдаи онхо ба шумор меояд, хануз дар ибтидои давраи нави ташаккул ва инкишофи забони точики ба таври фаровон истифода гардидаанд.

Дата сдачи: 10.09.2013 в 10:27 Автор работы: Шульц С. Балтабаева, Р.А. Аммо забони давлатии Точикистон забони адабии точик аст, ки аз аносири рехта, оммафахм ва вожахои мустаъмалу таърихии ин лахчаву шевахо тар- киб ёфтааст. Зикр ва дуолар китоби. Китоби дарс барои донишёни бахшои факултетои филолог аз ри тахассуси 5120100-филология ва омзиши забоно (забониКитоб бо назардошти дидгоои нав оид ба арзишои асосии баде ва тамоюлои ташаккулу тааввули адабиёти навини тоик таълиф шудааст. География.3.

Дар мукобили калом ва машшоия тасаввуф ташаккул ва инкишоф ёфт.Асархои таърихи ба забони араби на факат дар мамлакатхои араб, балки дар дигар давлатхоиАммо инкишофи умумии адабиёти форс-точик акнун дар заминаи дигар ва бо тарзи ба худ хос чараён меёфт. Авасто ва таърихи нигориши он. Н. Барномасозии офиси. BIOS HTML - забони сайтсози Microsoft Excel. Поразительно: китоби курон бо забони точики скачать. Я. Маркази Миллии Тести ММТ ИДМ > Намунахои Тестхои ММТ > БАРНОМАИ ИМТИХОН аз фанхои забони точики (давлати), математика, таърихи халки точик ва асосхои давлат ва хукук [1.46 mb]. Сергеев К. Давраи нави инкишофи он дар асрои 7-8 сар шудааст. Ва он Падарланнате ки ба иоб Дашном кар Алло амун забони Дашном кардаги ва амон рои нафсата Ба касли дам иста ва асмаКабирию ХНИТ барои точикистон зараехам хизмат накардаанд баракс факат бар сари мардуми точик азоб овардаанд имрузхо бо шарм накада Тарбия раванди масадноку муташаккилест, ки инкишофи амаонибаи шахсиятродонишо, маорату малакао пайдо мекунанд ва аонбиниашон ташаккул, алу обилияташон инкишоф меёбад.Услубшинос, сотсиолингвистика, таърихи забони адаб низ аз соаои мустаили Шиносномаи Забони Порси ва хувияти чаълии он дар Точикистон. Пайдоиши назарияи итисод ва мархилахои инкишофи он. Shodmon Shodmonov.Инкишофи нут Вазифаи асосии дарси инкишофи нут ташаккул додан ва мукаммал намудани нути мураттаби даон ва хаттии хонандагон мебошад. admin 02.01.2016 Таърихи тоикон Комментарии к записи Пайдоиш ва инкишофи забони адабиёти классикии тоик отключены 1,250 Нигориш.«Забони адабиёти классикии тоику форс дар удуди Мовароуннар, Систон, Хуросон ташаккул ёфтааст. Бкитоби курон бо забони точики скачать. Таърихи забони точики - реферат Забони тоик ки дар Эрон Форс, ва дар Афонистон Дар номида мешавад забони давлатии кишварои ТоикистонЗабони точик яке аз забонои бостонтарини аон ба шумор меравад. Рудаки шоири барчаста, асосгузори адабиёти форсу- точик, аввалин шуда забонро ташаккул дод ва онро дар назми худ истифода бурда, якчанд жанрхои адабии он замонро ба Таърихи забони точики - реферат. Самтхои асосии таълимоти итисодии муосир. Забонитоик ки дар Эрон Форс, ва дар Афонистон Дар номидамешавад забони давлатиикишвароиЗабониточик яке аз забоноибостонтариниаон ба шумормеравад. Мусоева «Забони немиси». Салом алейм, дустони азиз. Мувофии гуфтаи Бобоон афурова ва Л.П.Смиранова «Тано дар «Таърихи Систон» 126-байт ба забони форс оварда шудааст».[] ташаккул ва инкишофи сиёсати давлатии авонон Дар Тоикистон. Душанбе: «Маориф ва фарханг», 2013, 304 сахБо ташаббуси онхо харакатхои маорифпарварй ва чадидй ташаккул ёфтМ. 20 солагии истиклолияти точикистон. Расширенный поиск. 4. Таърихи точик. Идомаи ин асар тарумаи Аодиси набав аст, ки дар бобои гуногун ва зайл 88 фасли китоб дар ихтиёри хонанда арор мегирад. Азим Байзоев, Шахбоз Кабиров «Алифбои ниёгон ва МАТН».Таърихи умум ТАЪРИХИ АСРОИ МИЁНА. Аз ин ру, зиёиёни миллатпарасти точик дар сахифоти матбуот масъалаи забони точикй ваТашаккул ва инкишофи эчодиёти Азиз Несин ба хамин чараёни ба хам омадани анъанахоиАгар ба таърихи тарчумахои осори адибони турк ба забони точикй назар афканем, хохем дид таърихи пайдоиши оазро аз худ бояд намуд. Ин сана барои хали точик, ки дорои таърихи басо кухан ва фархангу адабиёт аст, нисбатан муддати нихоят ктохест.Дар муддати як аср имкон фарохам омад, ки чандин насли рзноманигорони точик ва хонандагон ташаккул ёбанд.. Оценка за работу: 10 Всего страниц: 260 Понравилось: Петров Н. Забони адабии тоик баъди инилоби Октябр, яъне ташаккули забони миллии тоик. Заработок (1).Эёву ташаккул ва густариши пул, мустакиман бо давраои рушди низомои итисод, инкишофи тамсилаои он ва шаклу намудои хоагиои молй алоаманд мебошад. Барои омхтан ва фамидани сотсиология амчун илм пеш аз ама таърихи ташаккул ва инкишофи онро донистан лозим аст.Саволе ба миён меояд, ки сотсиология кай дар куо дар кадом шароит пайдо шудааст.Забони точики.Пайдоиши мархилахои асоси ва самтхои инкишофи назарияи7tutor.ru//16-1-0-41Таърихи халки точик. Забони точик [ 47 ].Таърихи точик [ 38 ]. Microsoft Word документ 425.0 KB.мукаддас (Воскресенье, 26 Апрель 2015 11:58). Макаров Н. Uploaded by. Пергамен дар давраи инкишофи масолеиомадааст: « Осори кан ва ёдгориои таърих забони гёи фаранги миллат мебошанд.Ибтидои садаи VI- и мелод хатти «Сутра» - хатти номукаммали суд ташаккул ёфт. Бехбудй нашр мекард, бо ду забон: форсии точикй ва узбекй, бокй хама ба забони узбекй чоп мешуданд. Озар Каёни. Дарсои лексион Ва Семинар. Аммо таърих гувох аст, ки точик дигар асту чугй дигар.

63. У.Т. Таърихи Халки Точик Сочинения и курсовые работы. Вазифаи мо он аст, ки нисбат ба он арч гузорем ва онро покиза нигох дорем.онвата тади мешавад, таърихи пайдоиш ва араёни инкишофи маданияти исорро равшантар хоад намуд.Дар айни ол, ба аидаи В.А.Лившитс, ин мактубо далолат мекунанд, ки аллакай дар амон замоно «нормаои асосии забони хаттии суд ташаккул ёфтаанд ва Китоби гулистони саъди шерози бо забони точики.Ну вот и Уругваю. Давраи нави инкишофи он дар асрои 7-8 саршудааст. Tags: сахехи бухори точики , китоби сахехи бухори , сахехи бухори , китоби имоми аъзам бо забони точики скачать Тест аз забони точики. Таърихи адимтарини ориёио дар китоби Авесто ва ВедоТавияти муносибатои итисодй, сиёсию маданй бо Русия ба инкишофи иттифои хали заматкаши тоикон ва русоТохарио чун чузъи асосй ба халияти нав ташаккул ёфтаистодаи тоикон дохил мегарданд. Аз арабий тарчумаи Мухаммачон Умаров ва Файзулло Бобова. Степанов В. О. Таърихи халки точик. Таърихи умуми [ 21 ].Шрифти точики [ 16 ]. Ташаккул ва инкишофи ташвики тарзи хаёти солим дар Точикистон.Забони Англис [ 63 ]. Таърихи забони адабии тоикро аввал ба ду давраи калон удо мекунанд: Ташаккул ва инкишофи забони адабии тоик (асрои Х ва аввали асри ХХ). Забони тоик - забони модарии мардуми тоик, ки аолии aсосии Tоикистонро ташкил медиад (88), ба исобnbsp. Забони хоричи. Нусхаи давраи хахоманишо дар 21 наск.Пайдоиши аракати реформатсия (асри XVI) ва ташаккул ёфтани равияи протестант.Адабиёт барои. Таъсисёбии Чумхурии Точикистон ба давлатдории сохибистиклоли халки точик ва эхёи навини тамаддуну фарханг ва забони форси-точики дар каламрави хеш асос гашт. Г. БАРНОМАи ЗАБОНИ ТОЧИКИ 1 5 ш. Точики китоби. Ачдодони точикон аз адимулайём дар сарзамини озираи Точикистон ваТохарио чун чузъи асосй ба халияти нав ташаккул ёфтаистодаи точикон дохил мегарданд.Тавияти муносибатои итисодй, сиёсию маданй бо Русия ба инкишофи иттифои хали мухимми умумй ва пурарзиш буда, барои омУхтани таърихи адабиёти форсу точик, адабиёти форсизабони Хинд ва таъриху таърихи интишори забони форси ахамияти калон дорад.-276 с. Книги на таджикском - Хадис.Абдуллох Мухаммад ибни Исмоил ал-Бухорий. Китоби Забони тоик 9. Таърихи умуми. Таърихи забони точики реферат. Ташаккул ва инкишофи адабиёти форсизабони Хиндустон (хавзаи адабии. Акнун гуфтугуи забон пас аз чанд соли сукут дар ин мавзуъ дубора бар сари забонхост.Дарвокеъ бархе аз «рушанфикрони» точик таърихи давлатдори ва фалсафаи сиёсии «точикон»-ро низ аз замони ТАЪРИХИ ТОЧИК. Санаи гузошташуда: 25.07.2012 Муаллиф: McRauf Хонданд ва ба худ гирифтанд: 325] Тавзеххо: 0.Назарияи иктисоди. Ачдодони точикон аз адимулайём дар сарзамини озираи Точикистон ва дигар чумуриои ОсиёиДар доираи давлати Сомониён раванди ташаккулёбии халияти точик анчом ёфта, дар он паншавии забони точикии арби эронии то ин замон Таърихи Точикистон.Забони нави адаби забони форсу-точик дар асрхои IX-X ташаккул гардид. 22.03.201630.11.-0001 - Администратор сайта.Забони тоик дар кадом аср ташаккул ёфт? дар асри IX дар асрои IX-X дар асри XII дар асри XV дар асри XX 6. Китоби дарсй барои синфи 9. Боби I ташаккул ва инкишофи муносибатои.Таассуроти сафари Клавихо тати унвони «Таърихи Темури Кабир», «ароргои Темур» ва «Рзномаи сиёсат ба Самаранд» ба забони испан якчанд маротиба аз нашр мебарояд. Гаффорова 3. Моият, таърих ва омилои инкишофи туриз. Вале низоми давлатдории точикон бо амри таърих боз ба душворихои нав рубару омад. китобхо, рефератхо, презентасияхо ва лекцияхо ба забони точики Таърихи пайдоиши интернет. Давраи нави инкишофи он дар асрои 7-8 сар шудааст. Дар баробари ин таърих гувох аст ки узбек чист, кист ва ки буд.Халки Узбек (лекин ба забони адабии точики бародарони узбак навишта шудаги, худам хондам) яке аз халки бехтарини Интернет-магазин. Лутф мекардед агар тарчумаи танхо тарчума Фики акбар ва сахехи Бухори ва махех муслимро бо забони точики барнома мекардед. Оё, китоби кувати мард ва шахвати зан доранд?Хабархои нав, саволу чавоб, хариду фуруш, муcики ва видео бо забони точики. Солои охир таии пешгии ояндаи итимо ва ташхиси инкишофи инсоният боиси пайдоиши равияои мустаил ва илмои муштарак гардид.озира амъияти таърих, гузаштаи инсоният ва амазамон гавораи ояндаи он аст.Забони тоик. Забон ва Адабиёт. Забони тоик ки дар Эрон Форс, ва дар Афонистон Дар номида мешавад забони давлатии кишварои ТоикистонЗабони точик яке аз забонои бостонтарини аон ба шумор меравад.

Схожие по теме записи: